Dnes je 21.02.2018
Zřizovatelem základní školy a mateřské školy je obec Nová Ves nad Nisou

provoz MŠ

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

  • Zřizovatelem organizace je Obecní úřad Nová Ves nad Nisou.
  • Ředitel organizace přenesl práva i povinnosti na učitelku, pověřenou vedením mateřské školy.
  • Mateřská škola zajišťuje provoz od 6:30 do 16:00 hodin.
  • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to v souladu s paragrafem 3 vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání dle zveřejněného rozpisu

Docházka dětí do mateřské školy: celodenní - podle potřeb rodičů a dětí v rozmezí provozní doby mateřské školy.

Do mateřské školy je umožněna i docházka na 4 hodiny = děti od 3-4 let dle §30 odst. 3 písmene b) zákona č.117/1995 Sb.  v platném znění o státní sociální podpoře – tj. rodič pobírá rodičovský příspěvek a dítě je přijato k docházce do MŠ na nejvýše 4 hodiny denně: u nás v MŠ od 8,00 do 12,00 hodin. Rodiče děti přivádějí a odvádějí ve stanovených hodinách, jinak nemůže být evidováno na 4 hodiny denně (nesmí být překročena doba pobytu v MŠ).

Pokud bylo přijato do MŠ dítě do 3 let a rodiče pobírají příspěvek (dle §30 odst. 3 písmene a) zákona č.117/1995 Sb.  v platném znění o státní sociální podpoře), může být v MŠ 5 kalendářních dní v měsíci.

Režim dne:

Po příchodu do mateřské školy mají děti možnost volby spontánních činností na základě vlastního zájmu. Pedagogické pracovnice zároveň věnují individuální péči jednotlivcům a cílenými podněty rozvíjejí zejména řečové, výtvarné a pracovní schopnosti dětí. Po společenském přivítání následují řízené pohybové aktivity, včetně zdravotně preventivních cviků. Po hygieně a svačině pokračuje nabídka řízených i spontánních aktivit. Denně dětem zajišťujeme pobyt venku před obědem. Jeho délka trvání je závislá na počasí. Oběd se podává okolo 11:30 hodin. Respektujeme potřebu dětí na délku odpočinku. Proto ty, co spánek nepotřebují, odpočívají kratší dobu (zpravidla půl hodiny), poté je zaměstnáváme klidnými činnostmi a využíváme tento časový prostor k individuální péči. Odpolední činnosti zahrnují pohybové aktivity, svačinu a pestrou škálu spontánních i didakticky cílených činností, které jsou v případě příznivého počasí realizovány na školní zahradě. Snažíme se rodičům vycházet vstříc a po dohodě jim děti předáváme ve kteroukoliv dobu.

Předávání dětí do mateřské školy:

Rodiče přivádějí své dítě do mateřské školy do 8,30 hodin. Po dohodě s učitelkou ve třídě mohou své dítě přivést i později. Předají dítě osobně paní učitelce do třídy. Do doby předání za děti odpovídají rodiče! Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo od jiných pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři „Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ“.

Vyzvedání dětí z mateřské školy:

Po obědě si děti vyzvedávají rodiče (zmocněné osoby) v době od 12,00 hodin do 12,15 hodin. Odpoledne si pro děti přicházejí osobně od 14,30 hodin do 16,00 hodin. Nemohou-li si rodiče pro děti přijít včas, předáme je dospělé osobě po předložení písemného souhlasu rodičů. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena zřizovateli. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

Onemocnění dětí:

Zástupce dítěte oznámí  mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví rodič dítě v mateřské škole do 8,00 hodin buď telefonicky, nebo osobně učitelce. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci (kašel, silná rýma…) už při předávání dítěte učitelce ráno, může jej učitelka ihned poslat s rodičem domů. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu  v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka bude požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení infekční nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny  proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány.

Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu.

  • Provoz v mateřské škole lze omezit nebo přerušit podle vyhlášky č.14/2005 Sb. MŠMT ČR o předškolním vzdělávání §3 v měsíci červenci nebo v srpnu, popřípadě v obou měsících.
  • Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.


Created by Michal Znamenáček & Sam
Content © ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou. Proudly powered by WordPress.