Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let od 1. 9. 2017

1) Předškolní vzdělávání od školního roku 2017/2018

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Ve školním roce 2017/2018 je toto vzdělávání povinné pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, u kterých u zápisu do 1. ročníku základní školy bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky.

2) Povinnost předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého bydliště, pokud zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a školského zákona a zákonný zástupce se vystavuje postihu.

3) Forma povinného předškolního vzdělávání

Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin
Děti jsou povinny se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně. Tyto 4 hodiny jsou stanoveny u nás v MŠ od 8-12 hodin.
Vzdělávání dětí 5 – 7 letých se poskytuje bezúplatně.
Povinnost docházky se nevztahuje na období školních prázdnin v základních a středních školách, na období jarních prázdnin a dalších prázdnin, vyhlášených MŠMT.
Ministerstvo školství vydává každý rok přehled prázdnin a všech termínů, které se týkají organizace školního roku. Tento materiál je dostupný na webových stránkách MŠMT- ČR v šatně MŠ a webových stránkách školy.

4) Omlouvání neúčasti ze vzdělávání

Rodič je povinen omlouvat nepřítomnost svého dítěte i pozdní příchody (pravidla nastavena v aktualizovaném školním řádu MŠ).
Nepřítomnost dítěte ve vzdělávání je třeba omluvit v první den – telefonicky nebo SMS (telefon do MŠ 775 599 095).
Po návratu rodič zapíše důvod nepřítomnosti do Omluvného listu, který je v MŠ a podepíše.
Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, které je zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a s rodiči bude zahájeno správní řízení.

5) Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání

a) Individuální vzdělávání

Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ. Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, musí tuto skutečnost rodič oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (květen).

Vzdělávání se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do mateřské školy. Rodiče s dítětem pracují doma dle doporučení MŠ, jsou povinni se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ. Individuální vzdělávání může být kdykoliv zrušeno rodičem nebo MŠ.

b) Vzdělávání v přípravné třídě základní školy

c) Vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu

Všechny povinnosti, které se týkají povinného předškolního vzdělávání, vycházejí z platných právních předpisů, zejména ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.